بچه هایتان را نزنید

در دانمارک شما اجازه ندارید فرزندان خود را بزنید. چون غیرقانونی است. همانطور که سوء استفاده از سوی همسر شما و فرزندانتان غیرقانونی است.

مثلاً نباید فرزندانتان را بفشارید، آنها را ببندید یا به آنها سیلی بزنید.
کافی است شهرداری به زور بچه های شما را حذف کند. آن وقت نه می توانی با بچه ها زندگی کنی و نه می توانی باشی.