ویدیو

خشونت اجتماعی

این فیلم برای شما که یک زن خارجی هستید که در یک ازدواج نادرست زندگی می کنید و خشونت اجتماعی را تجربه می کنید.

خشونت روانی

این فیلم برای شما که یک زن خارجی هستید که در یک ازدواج نادرست زندگی می کنید و خشونت روانی را تجربه می کنید.

خشونت فیزیکی

این فیلم برای شما که یک زن خارجی هستید که در یک ازدواج توهین آمیز زندگی می کنید و خشونت فیزیکی را تجربه می کنید.