حق شما چیست و چه تصمیمی می گیرید؟

حق شما چیست و چه تصمیمی می گیرید؟

این فیلم برای زنان خارجی مقیم دانمارک با همسرانشان است.