خشونت در دراز مدت نیز مضر است

خشونت در دراز مدت نیز مضر است

این فیلم برای زنانی است که در یک ازدواج توهین آمیز زندگی می کنند.