خشونت روانی

خشونت روانی

این فیلم برای شما که یک زن خارجی هستید که در یک ازدواج نادرست زندگی می کنید و خشونت روانی را تجربه می کنید.