خشونت اجتماعی

این فیلم برای شما که یک زن خارجی هستید که در یک ازدواج نادرست زندگی می کنید و خشونت اجتماعی را تجربه می کنید.