خشونت فیزیکی

خشونت فیزیکی

این فیلم برای شما که یک زن خارجی هستید که در یک ازدواج توهین آمیز زندگی می کنید و خشونت فیزیکی را تجربه می کنید.