خشونت به کودکان آسیب می رساند

خشونت به کودکان آسیب می رساند

این فیلم برای زنان دارای فرزند است که در خانه ای بدسرپرست زندگی می کنند.